Tilbake til forsiden

Personvernerklæring for Peak Shaper

Peak Shaper er initiert, utviklet og eid av Eidsiva Energi AS.  Peak Shaper vil til enhver tid følge Eidsiva Energi AS sin personvernerklæring

Ditt personvern

Eidsiva Energi legger stor vekt på å ivareta ditt personvern. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Eidsiva Energi mottar og samler inn, hvorfor og hvordan vi innhenter informasjon, samt hva Eidsiva Energi gjør 
for å beskytte personopplysningene, dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss.


Behandlingsansvarlig
Eidsiva Energi, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.


Behandling av personopplysninger
Registrering og innsamling av personopplysninger
I forbindelse med sin virksomhet behandler Eidsiva Energi personopplysninger om arbeidssøkere og ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter. Nærmere om behandling av ansattes personopplysninger finnes i personalhåndboken.

Eidsiva Energi behandler de personopplysningene du oppgir når du inngår en avtale med oss eller søker jobb hos oss, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, ansettelsesforhold, CV/kompetanseoversikt.

Hva personopplysningene brukes til og hvorfor
Eidsiva Energi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med våre respektive 
avtaleparter:

 • Administrere og følge opp ansatte og jobbsøkere hos oss
 • Administrere og følge opp avtaler med leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter
 • Administrere og følge opp anbudsprosesser
  Eidsiva Energi er underlagt lovkrav knyttet til informasjonssikkerhet, og det er innenfor 
  vår berettigede interesse å sørge for tilfredsstillende:
 • Besøks-/adgangskontroll til våre kontorlokaler
  Administrasjon av og kontroll med sikkerheten i informasjonssystemer (IT)


Bruk av personopplysninger i tilknytning til jobbsøkere
Søker du jobb hos oss, blir dokumentene knyttet til en rekrutteringsprosess behandlet etter HR Norge sin veileder, med unntak av kortere slettefrister for søknader. Eidsiva Energi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om og gjennomføre 
rekrutteringsprosessen. Ved å ha søkt til oss, gir du din tilslutning til dette.


Særlig om bruk av informasjonskapsler
På noen deler av www.peakshaper benyttes informasjonskapsler, 
såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre nettsidene mer brukervennlig. Eidsiva Energi bruker ikke cookies for å samle personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i 
nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

Lagring og sletting av personopplysninger Eidsiva Energi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Eidsiva Energi har et saklig behov og grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Eidsiva Energi ikke lenger har et saklig behov og grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 • Personopplysninger du oppgir i forbindelse med jobbsøknad hos oss blir slettet innen 6 måneder etter søknadsfristens utløp, dersom du ikke blir ansatt hos oss
 • Personopplysninger som oppgis i forbindelse med tilbudsprosesser blir slettet 5 år etter avsluttet prosess, med unntak av valgte leverandør, grunnet forretningsmessig verdi.
 • Personopplysninger du oppgir i forbindelse med besøksadgang til våre lokaler blir slettet etter 30 dager

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt 
Eidsiva Energi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Eidsiva Energi gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Eidsiva Energi forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi gjennom en databehandleravtale at disse tredjepartene overholder Eidsiva Energis rutiner for behandling og sletting av personopplysninger, og sletting av disse etter endt oppdrag.
Eidsiva Energi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte data som er anonymisert.


Dine rettigheter
Eidsiva Energi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som Eidsiva Energi har registrert om deg. Du har som hovedregel også rett til å be om at opplysninger om deg endres eller slettes, dersom du mener opplysningene er mangelfulle eller feil. Personopplysningsloven gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensing av en behandling av personopplysninger om deg, til å gjøre innsigelse mot en behandling og til å få utlevert eller overført personopplysninger om deg, i et strukturert, alminnelig og 
lesbart format.

Selv om innsyn i og rett til egne personopplysninger er den klare hovedregel, kan Eidsiva i visse tilfeller ha rett til å gjøre unntak fra disse rettighetene. 

Dine henvendelser i så henseende skal besvares senest innen 30 dager. Dine henvendelser bes rettet til kontaktinformasjon oppgitt nedenfor.

Dersom du mener at Eidsiva Energi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på 
www.datatilsynet.no.

Revisjon av denne personvernerklæringen 
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Eidsiva Energi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk 
på våre hjemmesider.

Henvendelser
Dersom du vil ha mer informasjon om Eidsiva Energis behandling av personopplysninger kan du ta kontakt på:

E-post: firmapost@eidsiva.no
Telefon: 62 12 32 63
Kontaktskjema (via vår hjemmeside): 
https://www.peakshaper.no/kontakt-oss/

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar
Behandlingsansvarlig: Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 08