Peak Shaper er initiert, utviklet og eid av Eidsiva Energi AS.

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 165 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Eidsiva har over flere år jobbet med hvordan batterier kan utnyttes til energilagring. Selskapet gjennomførte i 2016 scenarie-arbeidet «Eidsiva Future Congress» som skisserte hvordan batterier kunne løse kapasitetsutfordringer i strømnettet.

Eidsiva og Bellona Holding har siden 2017 samarbeidet for å utvikle batteriindustri i Innlandet, og lanserte i 2018 en mulighetsstudie for batteriproduksjon i Innlandet.

Headerblock image

I 2019 ble Innlandet Battery Initiative startet opp av Eidsiva og Bellona Holding finansiert av Innlandet fylkeskommune, Laje AS og Innovasjon Norge. Øvrige partnere i prosjektet var NTNU Gjøvik, Sintef Manufacturing og INTEK.

Prosjektet lanserte i 2021 en synteserapport for å fremme FoU og industriutvikling i verdikjeden for batterier gjennom blant annet en anbefaling om å igangsette forretningsutvikling og pilotering av batterier til bruk i kraftnettet og annen infrastruktur, og utvikle robuste og sikre styringssystemer for batterier til bruk i kritisk infrastruktur.

Eidsiva Vekst er selskapet i Eidsiva-konsernet som jobber med å skape vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. Peak Shaper er et av flere pågående prosjekter og tjenester fra Eidsiva Vekst.